1 Algemeen

I-SEC biedt gespecialiseerde beveiligingswerkzaamheden aan diverse klanten in de luchtvaart- en luchthaven industrie.

In onze privacy statement lees je hoe I-SEC omgaat met jou persoonsgegevens. Hierin beschrijven wij welke gegevens we van je hebben, waarom we ze hebben, hoe lang we ze bewaren en hoe je ze kan aanpassen of verwijderen.

Deze privacy statement heeft betrekking op I-SEC International Security B.V., gevestigd op de Hendrik Walaardt Sacréstraat 425-5 te Schiphol Oost en de dochterondernemingen:

 • I-SEC Nederland B.V.
 • Procheck International B.V.
 • I-SEC Italia s.r.l.
 • I-SEC Spain S.L.
 • I-SEC Danmark A/S
 • I-SEC Advanced Systems B.V.
 • I-SEC Aviation Security S.L.
 • I-SEC Deutsche Luftsicherheit GmbH
 • I-SEC Germany GmbH
 • I-SEC Nord GmbH
 • I-SEC Sweden AB

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

I-SEC respecteert de privacy van haar medewerkers, de klanten en de bezoekers van haar website.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een persoon. Voorbeelden zijn naam, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats. Je persoonlijke digitale gegevens zijn bijvoorbeeld je e-mail adres en je sociale media account. Ook je IP-adres valt, volgens de AVG, onder de categorie persoonsgegevens. Daarnaast zijn er nog gevoelige gegevens zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid, dit worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt je op de website van de autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

1.2 Basisprincipes verwerking persoonsgegevens

Verwerking van de persoonsgegevens binnen I-SEC gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het gaat om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens. Van verzamelen tot vernietigen, lezen, verzenden, bewaren, opzoeken, met elkaar in verband brengen of delen met partijen die diensten voor I-SEC uitvoeren. I-SEC is in bijna alle gevallen verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Hieronder worden de basisprincipes van de AVG uitgelegd:

 1. Transparant, eerlijk en rechtmatig : Duidelijk zijn naar de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, waarom we dat doen en wat jou rechten hierin zijn.
 2. Doelbeperking: De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor we ze nodig hebben.
 3. Gegevensbeperking: Het verzamelen van alleen de benodigde gegevens, niet meer en niet minder.
 4. Juistheid: De verzamelde gegevens zijn up-to-date en correct.
 5. Bewaartermijn: De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het beoogde doel. De wettelijke bewaartermijnen worden hiervoor gehanteerd, tenzij er een groter belang is om gegevens langer te bewaren.
 6. Integriteit en vertrouwelijkheid: De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies of vernietiging. I-SEC moet er dus voor zorgen dat data goed beveiligd is.
 7. Verantwoordingsplicht: De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen aan de regels te voldoen. Deze toetsing zal plaatsvinden aan de hand van audits en steekproeven.

1.3 Jouw rechten

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van jouw gegevens. Met inachtneming van de basisprincipes zijn jou rechten:

 • Informatie: Door middel van ons Privacy beleid, Privacy Notice and deze privacy statement informeren wij jou hoe de data die wij verzamelen gebruikt wordt.
 • Inzien: Als medewerker kun je I-SEC jou persoonsgegevens inzien die wij van jou gebruiken.
 • Aanpassen: Zijn jou gegevens niet (meer) correct, bijvoorbeeld doordat je bent verhuisd? Dan kun je dit aan ons doorgeven.
 • Verwijderen: Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken, uit onze systemen te verwijderen. We kunnen echter niet aan elk verzoek voldoen, onder meer omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren.
 • Beperken: Je kunt ons verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Maar we kunnen ook hier niet aan elk verzoek voldoen in verband met wettelijke bepalingen.
 • Gegevensoverdracht: Wanneer je naar een andere werkgever overstapt of wanneer I-SEC tijdens een aanbestedingsproces de werkzaamheden overdraagt aan een andere leverancier mogen jou persoonsgegevens meegenomen / overgedragen worden. Je kunt ons verzoeken dit te doen.
 • Bezwaar maken: Je hebt het recht bezwaar te maken om het gebruik van jouw persoonsgegevens te stoppen. Ook hier geldt dat we niet aan alle verzoeken kunnen voldoen in verband met wettelijke bepalingen.
 • Menselijke tussenkomst bij geautomatiseerde besluitvorming: Bij I-SEC wordt er geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, wel worden roosters en een planning deels automatisch verwerkt. Vóór publicatie van de roosters wordt deze door de planning gecontroleerd.

Nogmaals, er zijn uitzonderingen op de regels waardoor bedrijven het recht hebben niet aan jouw verzoek te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld in geval van wettelijke bepalingen en regelgeving.

2 Welke persoonsgegevens worden er waarvoor gebruikt?

2.1 Welke gegevens worden verzameld door de website www.i-sec.com?

 1. Naam, bedrijf, e-mailadres, functie en telefoonnummer worden gevraagd wanneer je een verzoek bij ons doet om contact met je op te nemen via de website.
 2. Wanneer je solliciteert op een openstaande vacature, word je gevraagd om naast de gebruikelijke NAW gegevens je CV, begeleidende brief en eventuele referenties aan te leveren.

2.2 Welke gegevens worden verzameld wanneer je bij ons komt werken?

Omdat je komt werken in een beveiligingsfunctie en in een gevoelige omgeving is het verplicht dat onze medewerkers door de autoriteiten worden gescreend (AIVD en Koninklijke Marechaussee). Ons uitgebreide Privacy beleid inclusief onze procedures en processen worden bij indiensttreding met je gedeeld. Hieronder lees je kort het proces.

 1. Wanneer je, na het selectiegesprek, bent aangenomen ga je het wettelijk verplichte screeningproces in. Daarom zal er gevraagd worden aanvullende informatie aan te leveren, zoals een uitgebreid uittreksel van het bevolkingsregister, een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs en een pasfoto.
 2. Nu kun je aan het werk bij I-SEC. Dit doe je in uniform met Schipholpas en onderga je de noodzakelijke training en opleiding. Hiervoor is je kledingmaat en je VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig.
 3. Tijdens je carrière bij I-SEC houden we bij hoe goed je het doet. Dit doen we aan de hand van evaluaties, persoonlijke gesprekken, steekproeven, trainingen, etc. Deze gegevens worden in jou personeelsdossier opgeslagen.
 4. In het personeelsinformatiesysteem waar I-SEC mee werkt worden de gegevens van sollicitanten, medewerkers en externe partijen opgeslagen. Dit systeem is beveiligd conform de AVG wetgeving.
 5. De personeelsplanning en dienstroosters worden in een gespecialiseerd plansysteem verwerkt, welke gekoppeld is aan het personeelsinformatiesysteem.

2.3 Je bent Passagier en in aanraking geweest met I-SEC

I-SEC is niet eindverantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer een opdrachtgever, bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of luchthaven, gebruik maakt van onze dienstverlening.

Passagiers zijn de klanten van onze opdrachtgevers. Wanneer je meer informatie wilt hebben over het beleid van onze opdrachtgevers, raadpleeg dan het privacy beleid van die specifieke organisatie.

2.4 Redenen voor verwerking

Er zijn een aantal redenen waarom I-SEC het verzamelen en verwerken van jou gegevens rechtvaardigt:

 1. Om een arbeidsovereenkomst met je aan te kunnen gaan.
 2. Contact met je op te kunnen nemen.
 3. Nieuw personeel te kunnen werven.
 4. Voor de afhandeling van vragen, klachten en claims.
 5. Om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.
 6. Bedrijfsbelang.
 7. Toestemming.

3 Cookies

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven.

Er zijn verschillende soorten cookies. Het type cookie dat door www.i-sec.com gebruikt wordt heet een “First party cookie”.

First party cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website optimaal en veilig functioneert. Alleen onze site kan de cookie tekst uitlezen en er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker opgeslagen in een cookie.

In je browser kun je instellen hoe je met cookies om wilt gaan. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je browser.

4 Veiligheid van je data

I-SEC International security B.V. en haar dochterondernemingen zijn onderdeel van ICTS International N.V.

ICTS International N.V. heeft een gedragscode (Code of Conduct) die geldt voor het personeel van de gehele groep. Het doel van deze gedragscode is om het management van de groep verantwoordelijkheid te geven om, o.a. op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens, betrokkenheid en bewustwording in alle lagen van de organisatie te bewerkstelligen.

Bij I-SEC zijn verschillende getrainde specialisten in dienst die ervoor zorgen dat I-SEC aan de geldende privacywetgeving voldoet. Deze professionals houden de verandering in regelgeving bij en houden de technologische ontwikkelingen in de gaten. Er worden risico analyses en audits gehouden om zo te garanderen dat I-SEC blijft voldoen aan de AVG.

De veiligheid van jouw persoonlijke informatie is onze prioriteit.

Bij transmissie van gegevens via onze website wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer “SSL” versleuteling. Het slotje in de adresbalk van je browser laat zien dat je gebruik maakt van een versleutelde verbinding. Ook nadat je je gegevens met ons gedeeld hebt wordt de opgeslagen informatie beveiligd door technische en organisatorische maatregelen om verlies en misbruik te voorkomen. De technische maatregelen die jouw informatie beschermen worden regelmatig gecontroleerd en verbeterd indien nodig.

Deze principes gelden ook voor de bedrijven die in opdracht van I-SEC persoonlijke gegevens verwerken.

5 Bewaartermijn

De persoonlijke informatie die nodig is om contact met je te zoeken, of dat nou is om te solliciteren, informatie aan te vragen of een klacht in te dienen, wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor je deze ter beschikking hebt gesteld. De gegevens worden bewaard zolang de inhoud nodig is voor het volledig afhandelen van je verzoek of voor zolang de dienstverlening of het arbeidscontract loopt. Anders is het wanneer I-SEC op wettelijke gronden een reden heeft om je gegevens te bewaren, in dit geval wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Jouw gegevens worden in principe niet verstrekt aan derde partijen. Wanneer er meer achtergrond informatie gewenst is om aan je verzoek te kunnen voldoen, kan het nodig zijn om jouw gegevens met derde partijen te delen. Behalve wanneer er juridische gronden van toepassing zijn zullen wij dit altijd in overleg doen met jou. Enkele voorbeelden van derde partijen zijn de luchthaven autoriteiten, luchtvaartmaatschappijen, douane, Koninklijke Marechaussee en politie.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdracht niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

6 Meldplicht datalekken

Het kan onverhoopt gebeuren dat er iets fout gaat met de bescherming van jouw gegevens. Er kan sprake zijn van een zogenoemd datalek. I-SEC meldt zo een datalek bij de toezichthouder: de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Heeft dit datalek ernstige gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan informeert I-SEC jou zo snel mogelijk. We maken dan bekend wat het datalek inhoudt en wat I-SEC en ook jijzelf kunnen doen om de eventuele schade te beperken.

7 Vragen over de gegevensbescherming

Indien je vragen hebt over ons beleid betreffende de gegevensbescherming, gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende jouw persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen kun je contact opnemen met onze Corporate DPO.

Ook wanneer je denkt zwakke plekken in onze systemen gevonden te hebben vragen wij of je dit zo snel mogelijk bij ons wilt melden. Zo kunnen we dit zo snel mogelijk proberen op te lossen.

Neem contact op met het I-SEC International Hoofdkantoor via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In het geval je informatie wenst met betrekking tot het uitvoeren van één van jouw rechten omdat je gesolliciteerd hebt kun je contact opnemen de lokale onderneming:

I-SEC Nederland Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Procheck International Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Italia Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Spain Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Abydos Consultores de Sistemas Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Danmark A/S Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Advanced Systems Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Deutsche Luftsicherheit Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Nord Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I-SEC Sweden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

8 Disclaimer

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat er veranderingen in wetgeving zijn of wanneer wij ons beleid aanpassen. I-SEC mag de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Wijzigingen zullen altijd kenbaar gemaakt worden. Deze verklaring is op 21 juni 2018 voor het laatst aangepast.

I-SEC International Security B.V., H. Walaardtstraat 425-5, 1117 BM, Schiphol Oost, Nederland.

© 2018 I-SEC International Security B.V.